Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas

Pamumuhay sa Netherlands

Taong 1988, muling namuhay si Jose Ma. Sison kasama ang kanyang kabiyak sa bansang Netherlands. Sa 16 taong inilagi niya sa labas ng bansa, patuloy siyang mulat sa mga pangyayari sa loob ng Pilipinas sa pamamagitan ng me dia at patuloy rin ang kanyang pagbatikos sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat kabilang na ang mga tula. Kahit gustuhin mang umuwi sa sariling bansa, siya ay pinipigil ng takot sa mga taong nagtatangka sa kanyang buhay.
Napatapon siya ng Pamahalaang Aquino noong Setyembre 14, 1988 habang nasa bansang Europa. Ayon sa manunulat mahalagang ibahagi sa ibang bansa ang tungkol sa rebolusyong naganap sa bansa at ang paghingi ng tulong mula sa mga karatig bansa. Bilang lider ng rebolusyon pinakinggan siya ng mga tao at nakita nila ang importansya ng pangyayaring ito bilang parteng kasaysayan.
Nasundan pa ito ng sunud-sunod na press interviews, lectures, seminars, at iba’t ibang public meetings na ang layunin ay ibahagi ang mga polisiya at ideya ng national-democratic movement. Dahil ditto, siya ay naging chief political consultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa isang negosasyong pangkapayapaan at naging general consultant ng International League of People’s Struggle (ILPS).
Sa kasalukuyan, patuloy ang mga partidong komunista sa pagbabantay sa kanilang dakilang pinuno. Hiniling din nila sa pamahalaang Arroyo na ibigay ang respeto at proteksyon na nararapat lang kay Sison. Sinasabing 50 partidong komunista at organisasyon ang nasa likod nito at patuloy nilang ibibigay ang kanilang suporta sa reseptadong pinuno.

Makibaka at 3:46 AM

maystar designsmaystar designsmaystar designs
Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com