Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas

Chapter 9

IX.ANG NAGSASARILING PATAKARANG PANLABAS

Ang Pilipinas ay kapantay ng lahat ng ibang estado na may anumang laki at lakas. Sinasabing sa ilalim ng prinsipyo ng kasarinlan at pagkakapantay-pantay makakapagpaunlad ang Pilipinas ng pakikipag-ugnayan na may mutwal na respeto, mutwal na pakinabang at mutwal na suporta sa lahat ng ibang estdao at iwinawaksi nito ang anumang klase ng dominasyon at panghihimasok ng dayuhan. Maaring makipag-ugnayan ang Pilipinas sa lahat ng bayan anuman ang ideolohiya at sistemang panlipunan/ Nilalabanan ng demokratikong esatdong bayang ang imperyalismo, hegemonismo at kolonyalismo. Sinusuportahan nito ang mga inaaping mga bansa at di-mauunlad na bayan sa kanilang makatarungang pakikibaka para sa pambansang kasarinlan. Sinasabi dito na dapat ay alisin na sa Pilipinas ang kasunduang US-RP sa Base Militar at hayaang matapos ito sa 1991. Dapat ding ipawalang bisa ang kasunduang US-RP sa Ayudang Militar dahil inilalagay nito ang AFP sa kontrol ng Estados Unidos. Pag-ito raw ay napatupad ay makakakuha ng suporta ang Pilipinas sa mga bayan, mamamyan, kilusan at organisasyon sa Asya, Aprika at Amerika Latina. Sinasabing ang rebolusyonaryong pwersang Pilipino ay umaasa na maitatag ang isang demokratkong estadong bayan na may nagsasarilin nyutral at walang kinikilingang patakarang panlabas mapayapang nakikipamuhay kasama ng lahat ng kalapit-bayan at nagpapunlad ng pakikipag-ugnayan sa kanila nang may mutuwal na kapakinabangan.

Makibaka at 5:21 AM

maystar designsmaystar designsmaystar designs
Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com