Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas

Chapter 8

VIII. ANG PAMBANSA SYENTIPIKO AT PANGMASANG KULTURA

Hindi lamang kailanagn magrebolusyon sa larangan ng ekonomiya at politika kundi pati sa larangan ng kultura. Dahil dito ay maiiwasan ang pagkontrol at impluwensya ng US sa ating mga pagiisip at puso. Ang bagong demokratiklong rebolusyong pangkultura ay gumagaw ng sarili nitong mga arganisasyon at pamamaraan at kasabay nito ay pumapasok at nikibahagi sa mga institusyong pangkultura at mga proseso na dati nang ginagamit para idomina ang mamamayan.Ang bagong demokratikong kultura ay may pambansang katangian. Itinataguyod niyo, ipinagtatatangol at tinatangkilik ang pambansang soberanya at kasarinlan ng sambayanang Pilipino. Binibigyan inspirasyon nito ang bansa para makamit ang mithiin at matamo ang mas malalaking tagumpay. Pinapawi ng bagong demokratikong kultura ang kolonyal na mentalidad at nilalabanan ang bawat pangkulturang agresyon ng US. Pinagyayaman nito ang patriotismo respeto sa sarili at pag-asa sa sariling bansa. Pero handa itong matutunan at tangapin ang ib ang bagay na mula sa ibang bansa na kapakipakinabang. Sinasabi din na dapat tapusin ang kontrl ng US sa patakaran sa edukasyon at kultura. Dapat din daw bigyan ng grant at insentib ang mga Pilipinong manunulat at artista at mga produksyong pangkultura. Dapat din daw itaguyod ang syensya at teknolohiya sa mailnaw na layuning paunlarin ang industriya at ekonomya ng bayan. Sinasabing kung ganito ang mangyayari hindi na kailangang mangibang bayan ang mga propesyonal para maghanap ng oportunidad sa ibang bansa.

Makibaka at 5:19 AM

maystar designsmaystar designsmaystar designs
Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com