Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas

Chapter 5

V. Krisis sa Ugnayang Internasyunal

Ugnayang US-RP

Ang ugnaynag US-RP ang pinakaimportante sa ugnayang internasyunal ng Pilipinas. Ang pundasyon nito ay itinakda ng serye ng dipantay na mga tratado, kasunduan at batas. Isa itong espesyal na ugnayan, napakaespesyal kaya nangangahulugan ng kontrol ng US sa lokal at panlabas na mga patakaran ng Pilipinas.

Mga Kasunduang Nagpapakita ng Imperyalismo ng Estados Unidos:

US-RP Treaty of General Relations of 1946

Dito kinilala ang pananatili ang karapatan ng US na magmay-ari ng propyedad at mga base militar ng US at inobliga ang pagbabalangkas ng patakarang panlabas ng Pilipinas sa pagtangkilik ng patakarang panlabas ng US

Bell Trade Act of 1947

Dito ipinatanggal ang malayang kalakalan, itinakda ang pagpapailalim ng piso ng Pilipinas sa dolyar ng US. Kasama dito anf Parity Amendment kung saan pinahintulutan ang mga mamumuhunan ng US hanggang sa 100% pagmamay-ari sa mga korporasyong makikinabang ng husto sa likas na yaman ng Pilipinas at nagpapatakbo sa mga yutiliting pampubliko.

Laurel-Langley Agreement of 1954

Dito muling pinagtibay ang Parity Amendment at sinaklaw din nito ang lahat ng klase ng negosyo, pati ang pagmamay-ari at paggamit sa pribadong lupang pang-agrikultura. Dito rin hinikayat pa ang pag-eeksport ng hilaw na materyales at pag-iimport ng minanupakturang produkto mula sa US. Promal ring isinuko ng Pilipinas ang dolyar ng US ang ekonomiya sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan sa US, pamumuhunan ng US at pautang.

US-RP Military Bases Agreement of 1947

Idinitalye ang paglabag ng US sa soberenya at panteritoryong integridad ng Pilipinas dito dahil talagang pinapayagan na nga ang mga puwersang militar ng US na kontrolin ang buong bayan sa pamamagitan ng pagpupuwera sa mga ito sa hurisdiksyon ng Pilipinas kahit sa labas ng mga base at ng pagpapayag na mapalawak o mapalaki ang mga ito batay sa pagdidisisyon ng US.

US-RP Military Assistance Pact of 1947

Dito sinisigurado ang kontrol ng US sa Armed Forces of the Philippines.

Economic and Technical Cooperation Agreement of 1951

Dito pinapayagan ang US na maglagay ng mga pang-ekonomiya’t teknikal na tagapagpayo sa bawat estratehikong sangay ng gubyerno ng Pilipinas. Ang mga tagapagpayong ito anf namamahala at umiimpluwensya sa pulitika at nagsisigurado na ang “ayuda” ay nagreresulta sa mabilis na pagkakaroon ng ganansya ng mga kumpanya ng US sa mga dayuhang pautang.

US Mutual Defense Pact of 1951

Dito pinapayagan ang US na gumamit ng mga tropang agresor para manghimasok sa panloob na usapin ng Pilipinas.

Agricultural Trade Development and Assistance Act or US Public Law no. 480

Dito naididisatsa ng US ang sarplas na produktong agrikultural nito sa pamamagitan ng pagtatambak ng mga ito sa Pilipinas. Ginagamit ito para manipulahin ang lokal na produksyong agrikultural.

Ang krisis na ito sa ugnayang US-RP gayundin sa buong ugnayang panlabas ng Pilipinas ay nagmumula sa mga kontradiksyon sa lipunang Pilipino na pinaghaharian ng US.

Naipataw ng US ang dipantay na mga tratado at kasunduan bilang patakarang panlabas nito dahil iniharap ng US ang sarili bilang tagapaglaya ng bayan sa pananakop ng mga Hapones at tagapagbigay ng kasarinlan ng Pilipinas.

Ang Papalalang Krisis sa Ugnayang Panlabas ng Pilipinas


Ang gubyerno ay determinadong pumayag sa mga dikta ng IMF, World Bank, Asian Development Bank, pribadong dayuhang nagpapautang at mga kumpanya ng US at iba pang multinasyunal. Ang gubyernong ito’y sabik na makaakit ng mga kumpanyang multinasyunal, makatanggap ng bilateral na ayuda ng US na nakatali sa mga espesyal na pribilehiyo para sa mga kumpanya ng US, akapamalimos ng mas mainam na kondisyon para sa natipong dayuhang utang at mas malalim na ilubog ang bayan sa pagkakautang sa dayuhan.

Ang layunin ng patakaran ay tuunan ang agrikultura at iwasan ang industriyalisasyon, ipatupad ang liberalisasyon ng mga import, ipako ang mga sahod, palawakin ang lokal na basehang buwis at iba pa.

Hindi makakaganap ang gubyernong Pilipinas ng kapuri-puring papel sa pakikibaka ng Ikatlong Daigdig para sa bagong internasyunal na kaayusan sa ekonomiya at para sa kalayaan, katarungan, kaunlaran at kapayapaan hanggat patuloy na niyuyurakan ng imperyalismomg US at lokal na mga reaksyunaryong uri ang sambayanang Pilipino at patuloy na itinatakda ng mga ito ang patakarang panlabas ng Pilipinas.

Makibaka at 9:20 PM

maystar designsmaystar designsmaystar designs
Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com