Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas

Chapter 10

X. ANG HINAHARAP NG REBOLUSYONG PILIPINO

Sinasabing ang anti- Marcos ay inilarawan ng US bilang ang nangunang rebolusyon ng panggitnang uri. Wala na raw magwaawakas sa palalalang krisi pang ekonomya at politika ng malakolonyal at malapyudal na sistema kundi ang rebolusyonng pagdaluyong. Ang pamahalaang Aquino raw ay walang inalok na radikal na hakbang para mapalitaw ang pangmatagalang pagpapagaan o pangmatagalang solusyon sa mga malalalang problema ng lipinan. Dahil dito ay lumalaki na ang mga rebolusyonaryong pwersa. And mga pangunahing kasapi nito ay ang pwersa ng Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan at National Democratic Front. Dapat daw ay makipagkasundo ang Gubyernong Aquino sa mga rebolusyonaryong kilusan tungkol sa usapin ng pambansang soberanya at pagkakamit ng tunay na reporma sa lupa t pambansang industriyalismo kung nais nitong mapahusay ang bansa sa mga darating na panahon.

Makibaka at 5:24 AM

maystar designsmaystar designsmaystar designs
Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com